هارمونی رنگ

هارمونی رنگ

هارمونی، به منظور چیدن مطبوع اجزا یک کل تعریف شده است.

به عبارت ساده تر، از نظر دیداری ایجاد یک نظم و هماهنگی بین کلیه اجزاء این هماهنگی بیننده را مجذب کرده و حس نظم و توازن را در فرد القا می کند.

اگر چیزی فاقد هماهنگی لازم باشد بطور مثال، یکنواخت باشد، ایجاد خستگی می کند، همینطور اگر بیش از حد شلوغ و نامتعادل باشد، ایجاد آشفتگی می نماید.

در یک کلام می توان اینگونه بیان کرد، ایجاد هماهنگی در ترکیب اجزاء چهره با رنگ مو می تواند نشاط و پویایی را در انسان پدید می آورد.

در هارمونی انتخاب رنگ موی سرباید به این نکات توجه داشت.

رنگ پوست صورت

رنگ چشم ها

فرم هندسی چهره (چاق ،لاغر) در نظر گرفتن فیزیولوژی چهره

سن اشخاص

موقعیت شغلی و اجتماعی

در نهایت توجه نمودن به سلیقه و یا همان خواسته مشتری

تشخیص هارمونی رنگ

رنگ کار مو، برای دست یابی به این توانائی باید علم رنگ شناسی را فرا گرفته و در علم رنگ شناسی با تضاد های (کنتراستهای) رنگی آشنا شود.

منظور از کنتراست رنگ، مقایسه دو رنگ با هم و اختلافی است که دو رنگ می توانند با هم داشته باشند. اختلاف رنگ ممکن است کم یا زیاد باشد، که بصورت حداقل و حداکثر مطرح می شود.

یکی از تضادها آن است که دو رنگ در روبروی هم یعنی دو طرف قطر قرار گیرند.

تضاد دیگر از لحاظ تاریکی و روشنی بین دو رنگ است.

همینطور تضاد سردی و گرمی رنگها و نیز تضاد بزرگی و کوچکی سطوح رنگ که با عنوان کمیت رنگ مطرح می شود.

درک کامل تضادها نیازمند تمرین و تکرار می باشد که در فرصتی دیگر اطلاعا تی درباره پدیده ارزشمند رنگ به همه عزیزان علاقمند به رنگ ارائه خواهیم نمود.

تضاد های هفتگانه

تضاد ته رنگ

تضاد تاریکی وروشنی

تضاد سرد و گرم

تضاد مکمل

تضاد همزمان

تضاد کمیت

تضاد کیفیت

تجسم ذهن

رنگ کار موی سر، با فراگیری تضادهای رنگی توانائی تشخیص هارمونی فیزیولوژی چهره مشتری با رنگ موی انتخابی را کسب خواهد نمود.

یک مثال:

ما فرض را بر این می گیریم موی شخصی را که می خواهد رنگ نماید، دارای پوست سفید و روشن است، در قانون تضاد رنگها پوست این شخص در گروه، دسته گرم قرار دارد، به این ترتیب رنگ کار مو رنگ انتخابی موی شخص را باید در دسته رنگهای سرد جستجو نماید.

البته رنگهای سرد و یا گرم هر رنگ، نسبت به رنگ دیگری می تواند طیفی از درجات گرم و یا سرد را دارا باشد، یعنی یک رنگ می تواند نسبت به رنگی گرم و در مقایسه با رنگ دیگر سرد باشد.

رنگ کار مو با توجه به در نظر گرفتن دیگر آیتم ها باید توانائی انتخاب رنگ موی مناسب را در ذهن خود تجسم نماید.